MCI Logo

Politica cu privire la protecția și
confidențialitatea datelor cu caracter
persona și cookies

1.1. Operatorul de date cu caracter personal

O.C.N. MICROINVEST S.R.L. (în continuare Companie) este o societate comercială înregistrată conform legilor din Republica Moldova la Camera Înregistrării de Stat la data de 29.04.2003, având codul unic fiscal 1003600053518 cu sediul Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău, care activează în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare Legea nr. 133) în calitate de operator de date cu caracter personal, având ca scop de activitate – servicii financiare nebancare. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal este autoritatea de supraveghere din Republica Moldova care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrarea datelor cu caracter personal. Compania în calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică.

1.2. Scopul prezentei politici

Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate sau ar putea fi prelucrate în urma interacțiunii cu Compania, și se aplică următoarelor persoane, denumite împreună în mod generic „Persoane vizate” sau ”Subiecți ai datelor cu caracter personal”:

– Clienții (chiar și după încetarea relațiilor contractuale), potențiali clienți, persoane cu care Compania derulează tranzacții ocazionale, reprezentanții legali sau convenționali ai Clientului, Fidejusorii, debitorii gajiști / ipotecari;
– Persoanele de contact, angajații și/sau persoanele fizice desemnate de către un Client al Companiei (chiar și după încetarea relației contractuale);
– Persoanele de contact, reprezentanții legali sau convenționali, colaboratori, angajați și/sau persoanele fizice desemnate de către un partener contractual al Companiei;
– Angajații Companiei;
– Candidații care doresc să ocupe posturi în cadrul Companiei;
– Vizitatorii site-urilor Companiei în cazul când navigarea pe site a dus la prelucrarea de date cu caracter personal;
– Utilizatorii Cabinetului Personal/Aplicației Mobile;
– Persoane fizice care au depus o petiție adresată Companiei, și nu se încadrează în categoriile enumerate mai sus.

Această Politică de confidențialitate explică modul în care Compania prelucrează datele personale, descrie tipurile de informații personale prelucrate, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, stabilește drepturile persoanelor vizate în legătură cu datele personale, descrie modalitatea de exercitare a acestor drepturi, precum și oferă detalii despre cookies.

1.3. Definiții relevante utilizate

Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal – orice informație, privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea Datelor Personale – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Persoana vizată – poate fi solicitantul unui produs sau serviciu oferit de către Companie, împuterniciții acestuia, precum și orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.

În cadrul activității pe care o desfășoară, Compania prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal, în măsura în care acestea se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă și pot identifica o persoană fizică:
a) Date de identificare și date de contact – Numele și Prenumele, codul clientului, IDNP, seria și numărul actului de identitate precum și o copie a cestuia, semnătura, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, semnătura, adresa de domiciliu, adresa de reședință, adresa de corespondență, numărul de telefon.
b) Date de contact și de identificare pentru mijloace de comunicare la distanță – numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa/adresele IP, sistemul de operare (după caz) a dispozitivelor electronice cu care vă conectați la Sistemele informaționale ale Companiei, coduri unice de identificare și autentificare (de exemplu: cod client, login, parolă unică), tipul autentificării (biometric nativ al telefonului și/sau PIN-ul de conectare hash din aplicația mobilă), date biometrice (amprenta sau imaginea facială biometrică utilizată la deblocarea dispozitivului), numele telefonului mobil (denumirea dispozitivului), etc.
c) Date și informații cu caracter financiar necesare stabilirii capacității de plată – tipuri de venituri și cheltuieli, informații legate de istoricul de creditare, orice alte informații puse la dispoziție de către entități de tipul Biroul de Credite: datele privind bunurile mobile/imobile deținute în proprietate (adrese, numere cadastrale, date din Registrul bunurilor mobiliare, date din Registrul de stat al transporturilor).
d) Date sociale și familiale – situația familială, profesia, ocupația, locul de munca/numele angajatorului, asigurarea medicală, formarea profesională, natura activității proprii, funcția publică deținută, expunerea politică (dacă este cazul).
e) Date referitoare la activități frauduloase – acuzații, condamnări legate de infracțiuni precum frauda, precum și date din surse media publice ce ar putea dezvălui informații referitoare la activități frauduloase sau potențial frauduloase, spălare de bani si finanțarea actelor de terorism, date cu privire la sancțiuni internaționale.
f) Date referitoare la imagine, foto, voce sau geo locație – aimaginea (conținută in actele de identitate sau surprinsă de camerele de supraveghere video instalate în sediile Companiei), vocea, inclusiv în cadrul înregistrărilor convorbirilor telefonice, sau ambele în cazul spoturilor de promovare ale Companiei în care participă și clienții. Geo locație (ex. pentru afișarea celor mai apropiate Oficii Secundare ale Companiei).

Activitatea financiară-nebancară a Companiei este reglementată de legislație în cele mai multe aspecte ale acesteia, de la identificarea clienților, confidențialitatea relației, prudență și diligență în prestarea serviciilor, până la măsurile de securitate și chiar modul în care sunt aleși partenerii contractuali. Pe lângă cadru legislativ și contracte, Compania se bazează și pe interesul legitim atunci când prelucrează date personale. Astfel, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:
a) În vederea executării unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia, compania poate efectua prelucrări de date în scopuri precum:
– evaluarea eligibilității și bonității în vederea furnizării unor produse și servicii ale companiei;
– derularea oricăror raporturi contractuale (cu clienții, colaboratorii sau membrii consiliului de supraveghere, partenerii sau angajații companiei);
– executarea în condiții bune și de siguranță a tranzacțiilor mijloacelor financiare: la ghișeu, prin transfer, card, POS, terminale de plata, etc;
– monitorizarea tuturor obligațiilor asumate față de Companie;
– colectarea de debite/recuperarea de creanțe (precum și activități premergătoare acestora);
– constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanța ori față de alte autorități;
– gestionarea de solicitări/reclamații/plângeri/petiții/investigații în legătură cu activitatea, serviciile/produsele sau angajații Companiei;
– încheierea și executarea contractelor de muncă.
b) În vederea conformării cu obligațiile legale, este necesar ca Compania să prelucreze date în scopuri precum:
– identificarea și cunoașterea clientelei, în vederea prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, prevenirii fraudelor;
– furnizarea de raportări și informații la solicitarea autorităților publice (de ex: instanțe de judecată, organe de cercetare, organe de executare silită, notari publici, autorități fiscale, autorități de supraveghere, serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (SPCSB), etc.);
– gestionarea auditurilor, a raportărilor, precum și controalelor și investigațiilor din partea autorităților naționale;
– asigurarea securității în sediul / oficiile Companiei;
– gestionarea riscului de creditare și managementul riscului prin crearea de profiluri de risc;
– păstrarea/depozitarea/ stocarea și arhivarea documentelor;
– implementarea măsurilor de securitate a datelor și administrarea continuității activității în cazul apariției unor situații neprevăzute, inclusiv prin realizarea de copii de siguranță;
– implementarea unor mijloace care permit oricărei persoane să semnaleze neconcordanțele/nemulțumirile sesizate în legătură cu serviciile oferite de Companie;
– conformarea cu legislația muncii în ceea ce privește relațiile cu angajații.
c) În vederea realizării/urmăririi intereselor legitime pe care Compania le are în legătură cu buna administrare a activității sale, Compania poate efectua prelucrări de date în scopuri precum:
– proiectare, dezvoltare, testare și utilizare de sisteme și servicii informatice (inclusiv stocare/arhivare de baze de date, proiectarea modelelor de evaluare a riscului de credit – rating, scoring, etc);
– diversificarea produselor și serviciilor și adaptarea acestora la nevoile clienților;
– menținerea reputației, a integrității și a securității afacerii;
– marketing simplu și efectuare de sondaje cu privire la serviciile oferite de Companie și activitatea acesteia;
– identificarea bunurilor și a datelor de contact actualizate ale clienților și partenerilor, în scop de exercitare a drepturilor Companiei cu privire la recuperarea de creanțe;
– recrutare și resurse umane cu privire la candidații și angajații Companiei, acordarea de beneficii;
– de a oferi securitate și protecție clădirilor, bunurilor, membrilor personalului și vizitatorilor Companiei prin intermediul sistemului de supraveghere video;
– transmiterea și primirea de la entități de tipul Birourilor de Credit a informațiilor despre credite pe numele clienților (de exemplu: situația riscului de credit și situația creditelor restante, precum și informații despre produsele de credit, sau alte angajamente de care clientul beneficiază), în scopul inițierii, derulării și monitorizării unor relații de creditare cu clienții.
d) Anumite prelucrări de date a persoanelor vizate, în măsura în care acestea se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă și pot identifica o persoană fizică, Compania le face numai dacă deține consimțământul în acest sens sau alt temei legal. Este necesar consimțământul sau alt temei legal pentru a prelucra datele pentru scopuri precum:
– transmiterea în mod direct de mesaje publicitare (marketing direct) în vederea promovării produselor și serviciilor;
– analiză istoricului tranzacțiilor, a caracteristicilor acestora, a locației inițierii tranzacțiilor, în vederea personalizării de oferte dedicate.

Datele personale sunt prelucrate de către Companie în baza următoarelor temeiuri legale:
a) în baza consimțământului persoanei vizate, în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal. După ce a fost solicitat și exprimat consimțământul pentru anumite prelucrări de date, acesta poate fi retras de către subiectul datelor cu caracter personal în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date făcută anterior retragerii, precum și relația contractuală nu va suferi;
b) pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (ex. furnizarea produsului creditar, comunicarea cu persoana vizată în vederea executării contractului, analiza necesară evaluării capacității de plată, etc.), în temeiul art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 133;
c) în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Companiei (ex. efectuarea raportărilor către autoritățile competente, cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului etc.), în temeiul art. 5 alin. (5) lit. b) și art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 133;
d) d. în scopul intereselor legitime urmărite de Companie (ex. recuperarea creanțelor aferente relației contractuale încheiate, asigurarea securității persoanelor si bunurilor etc.), dar având în vedere protejarea intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, în temeiul art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea 133.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare enumerate în capitolul 3 a prezentei politici, Compania poate transmite o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următorii destinatari:
– angajaților Companiei din cadrul departamentelor specifice;
– instituțiilor publice de supraveghere a activității de creditare nebancară;
– autorităților publice (de ex: Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, etc.);
– unor entități organizate, cum ar fi Birourile de Credit;
– executorilor judecătorești, notari publici, auditori;
– instanțelor judecătorești;
– partenerilor contractuali și prestatorilor de servicii cum ar fi: printarea, servicii IT și telecomunicații, servicii de distrugere documente, companii de colectare debite sau de recuperare a creanțelor, companii de marketing, furnizori ai aplicațiilor și sistemelor IT, etc.;

Toți destinatarii sus menționați sunt obligați contractual și/sau legal să respecte cerințele legale și măsurile de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal.
Compania efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea furnizorilor de servicii și solicită acestora măsuri de securitate, tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și prelucrarea datele cu caracter personal numai conform legislației din domeniul datelor cu caracter personal.

Pentru realizarea scopurilor prezentate în cadrul prezentei Politici, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Companie pe tot parcursul relației contractuale cu persoanele vizate și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv cele în materia arhivării. Termenele legale de arhivare sunt diferite, în funcție de tipul de date, iar în unele cazuri poate fi și de 75 de ani. În general, datele referitoare la tranzacții trebuie păstrate 5 ani de la terminarea relației cu clientul. Datele pot fi păstrate însă o perioadă mai mare de timp la solicitarea autorităților sau pentru protejarea unor interese legitime.
Datele cu caracter personal completate în cererea de credit și cele prelucrate pentru cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și sancționării Spălării banilor și al combaterii terorismului, sunt stocate în evidențele Companiei pe o perioada de 10 ani de la data semnării cererii de creditare, în cazul în care aceasta este respinsă și, respectiv, pe o perioada de 10 ani începând cu data încetării relației de creditare, în cazul în care se va încheia un contract de credit urmare a aprobării cererii de creditare.
Pentru datele personale prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate, inclusiv în scopuri de marketing, vom continua să prelucrăm datele până la revocarea acordului dat de către subiectul de date în acest sens.
În scopul dovedirii faptului că s-au recepționat petiții/sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri și că s-au formulat răspunsuri la acestea, inclusiv pentru controlul calității răspunsurilor oferite de Companie, mesajele de acest tip primite pe orice canal vor fi păstrate în evidențele Companiei în format hârtie și/sau electronic în dependență de modalitatea de recepționare și răspuns a acestora, pe perioada relației de afaceri pentru clienți, respectiv pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopului în care au fost prelucrate (formularea răspunsului/furnizarea informațiilor), plus o perioadă de 3 ani – termenul legal de prescripție în cazul în care datele nu aparțin unor persoane cu care Compania are stabilită o relație de afaceri.
Datele cu caracter personal prelucrate în scop de recrutare vor fi păstrate de Companie până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil. Dacă persoanele vizate doresc să fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri și alte înscrisuri pe care le-au pus benevol la dispoziția Companiei în acest scop, vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani, dacă în acest interval de timp nu se solicită ștergerea lor din evidențele Companiei.
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, respectiv nu depășește 90 de zile, perioadă după care înregistrările se șterg prin procedură automată, în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.
Orice alte date cu caracter personal prelucrate de Companie în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate și la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Pentru o informare completă și conform prevederilor Legii, privind Protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor beneficiază de următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de operator.
Dreptul la informare – dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de către Companie, în calitate de Operator sau persoana împuternicită de acesta, precum și despre drepturile pe care le are subiectul datelor.
Dreptul de acces la date – persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, respectiv să obțină o confirmare a faptului că Compania prelucrează sau nu datele lor cu caracter personal și să obțină informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt dezvăluite datele, precum și comunicarea datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date, astfel încât să aibă posibilitatea de a verifica daca ele sunt prelucrate de Companie în conformitate cu prevederile legislației din acest domeniu.
Dreptul de intervenție asupra datelor – subiecții datelor au dreptul la rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Persoanele vizate au dreptul să le fie corectate datele cu caracter personal, dacă acestea se regăsesc în sistemele Companiei în format eronat, dacă sunt inexacte sau incomplete. Ștergerea datelor se mai numește dreptul ”de a fi uitat”, iar în temeiul lui persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal pe care Compania le prelucrează, în cazul în care nu mai există temei pentru prelucrarea lor. Vor putea exista situații în care Compania nu va putea da curs solicitării de ștergere a datelor, și anume: în cazurile în care Compania are obligația legala de păstrare a datelor personale; în cazurile în care datele sunt stocate în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri statistice; în cazurile în care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de opoziție – este dreptul subiectului de date de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate și legitime legate de situația particular a acestuia, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv prin creare de profiluri; de asemenea, persoana vizată poate să se opună în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele să fie prelucrate în scop de marketing.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – subiectul datelor cu caracter personal poate cere și obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automatizate adică fără implicarea factorului uman (incluzând crearea de profiluri, stabilirea capacității de plată, evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul) care produce efecte juridice cu privire subiectul de date.
Dreptul de acces la justiție – subiectul datelor are dreptul de a sesiza instanța de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale și morale, în cazurile în care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile și interesele garantate de Legea nr. 133.
Pentru a exercita aceste drepturi, sau dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal poate depune o plângere sau trimite o cerere scrisă, datată și semnată olograf sau electronic, pe adresa de contact a Companiei indicată la rubrica contacte pe site-ul oficial https://microinvest.md/contacte/ sau prin e-mail sesizari@microinvest.md. Cererea acestuia va fi analizată și soluționată fără întârziere, în conformitate cu procedurile interne și legislația în vigoare. Dezabonarea de la ”newsletter” poate fi făcută de sine stătător, în mod voluntar și gratuit, în orice moment accesând link-ul special destinat pentru dezabonare, de la finalul newsletter-ului primit.

8.1. Noțiunea de cookies

Cookies – pagina de internet www.microinvest.md cât și Cabinetul personal on-line pus la dispoziție clienților de către Companie, pot seta și citi module cookies și alte tehnologii atunci când sunt accesate și utilizate de vizitatori. În ambele cazuri fișierele de tip cookies pot fi plasate pe terminalul folosit de utilizatori. ”Cookies” sunt fragmente de text create în browser de site-ul Companiei pe care îl accesează un utilizator, sub formă de fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cu ajutorul acestora, site-ul web reține informații despre vizita unui utilizator pe site, de exemplu, limba preferată și alte setări. Astfel, următoarele accesări pot fi mai simple. Cookie-urile au un rol important așa cum fără ele, utilizarea internetului ar fi o experiență mult mai frustrantă.
În cele mai multe cazuri cookies în sine nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal și nu identifică utilizatorii paginilor de internet.

8.2. Tipuri de cookies utilizate de Companie și setările aferente

Compania utilizează următoarele categorii de module cookies:
• Cookie-uri strict necesare – fără de care nu se poate opera și naviga pe site-ul companiei, precum cele care ajută să se realizeze procedura de identificare, autentificare și accesare pe site-ul Companiei; Aceste cookies sunt necesare pentru funcționarea site-ului web și nu pot fi dezactivate în sistemele Companiei. În browser-ul pe care îl folosește utilizatorul, acesta poate seta blocarea sau primirea unui avertisment în legătură cu aceste cookies, dar în acest caz, anumite părți ale site-ului pot să nu funcționeze.
• Cookie-uri de performanță – aceste cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și funcționalitatea site-ului Companiei. Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută Compania să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-ul și apoi să folosească aceasta informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor. Totuși, fără aceste cookie-uri, anumite funcționalități pot deveni indisponibile.
• Cookie-uri de măsurare – aceste cookies sunt utilizate strict în scop statistic și permit numărarea utilizatorilor care vizitează site-ul sau cât de accesat este un anumit element din pagină (ex. buton). Aceste cookies nu colectează date personale și expiră la finalul fiecărei sesiuni.
• Cookie-uri de promovare – aceste cookies sunt setate pe site în baza unor acorduri pe care Compania le are încheiate cu partenerii de publicitate (ex. pagini de Social Media, Google etc). Cu ajutorul acestor cookies, partenerii pot crea un profil al vizitatorilor site-ului, cărora le vor putea afișa ulterior anunțuri care au legătură cu site-ul Companiei pe alte site-uri pe care aceștia le accesează.
Informația mai detaliată despre cookie-urile utilizate precum și managementul manual al acestora poate fi efectuată la vizitarea site-ului companiei www.microinvest.md. Decizia de a păstra sau șterge fișierele de tip cookies aparține fiecărui utilizator. Scopul fișierelor cookies este de a îmbunătăți experiența de navigare și de a ajuta, prin date statistice colectate în urma vizitelor pe web-site-ul www.microinvest.md, pentru a perfecționa produsele și serviciile pe care Compania le oferă. Aceste fișiere nu reprezintă o amenințare la adresa securității datelor utilizatorilor. Dimensiunile lor sunt neglijabile, nealterând performanțele calculatorului sau telefonului pe care sunt stocate. O eventuală ștergere a acestor fișiere ar putea genera dificultăți în navigare pe website-ul www.microinvest.md, limitând posibilitățile utilizatorului de vizualizare a conținutului.
Prin accesarea și navigarea în continuare a site-ului companiei, fiind informat, utilizatorul acceptă folosirea și plasarea de cookies. În orice caz, utilizatorul în orice moment poate modifica setările aferente modulelor cookies sau poate șterge aceste fișierele cookies, prin intermediul setărilor aferente browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setărilor browserelor puteți găsi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor , în Secțiunea ”Setări”, prezentate mai jos:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Opera
Apple Safari

Datele colectate de cookies sunt în general anonime iar acestea sunt mascate și nu pot fi folosite pentru a identifica un anumit vizitator. Cookie-urile persistente sunt salvate pe dispozitivul utilizatorului și nu sunt șterse automat când se închide browser-ul, spre deosebire de un cookie de sesiune, care este șters când browser-ul se închide. În cazurile în care cookies prelucrează date cu caracter personal capabile să identifice persoana, subiectul de date beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta politică, referitoare la datele cu caracter personal.

Prevederile din prezenta Politică vor fi supuse modificării sau revizuirii periodic sau de ori de câte ori va fi necesar. Politica data, precum și orice modificare propusă va fi adusă la cunoștință Utilizatorului și persoanelor vizate prin publicarea versiunii actualizate pe site-ul Companiei, cât și la panourile informative din incintele Oficiilor Companiei.
Compania își rezervă dreptul de a efectua în orice moment modificări la Politica cu privire la protecția și Confidențialitatea Datelor cu caracter personal și cookies în cadrul O.C.N. „Microinvest” S.R.L., fără obligația de notificare, în cazul în care modificarea respectivă este impusă de legislația în vigoare.

•   E-mail: protectiadatelor@microinvest.md

•   Adresa poștală: MD-2024, mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 12.